Kiek, dat vien ik now mooi, zoe'n ni'je burgemeester mit konnekties mit Harrie 'Cuby' Muskee. Dat hi'j hoolt van de meziek van de band die Drenthe in elk geval muzikaol op de kaorte zet het, bliekt uut et vraoggesprek daj' in et veurige nommer lezen konnen (Do Ovend nr. 6/december 2005).

de ovend

Doe 'k et artikel van Johan Veenstra deurlas, moest ik daenken an de tied die 'k zels in de Stellingwarven deurbrocht. Tot ongeveer mien twintigste woonde 'k mit mien ootden in Tuundörp. Veur oons huus stonnen, in een stokkien Iaand, de auto's van Eeltje de Boer. Zien haandelsveurraod kwam niet vaeke boven de tien auto's, mar daor weren wet een stok of wat hiet biezundere exemptaoren bi'j. Veu rat de stoopauto's hadden oonze betangstetting, want daor koj' gewoon in zitten gaon en in de fantesie waj' clan at gauw petisie of vrachtwaegensjefeur. Aachter die ootde auto's begon et gröstaand mit zicht op de karken van Peperge en Steggerde en ok die uutgestrekte gebieden beuden votdoende ruumte veur de vorming van mien gevuutsteven. Belangrieke jaoren, dat zat iedere zieteknieperje uutleggen kunnen.

Net as de burgemeester bin 'k - zoas hi'j et mooi aangeft in et gesprek mit Veenstra - een kiend van de jaoren zestig. En ok ik vun in die jaoren 'roege meziek' beter te proemen as The three Jacksons die mien vader graeg dri'jde op de 'spoetenrekorder' die van een klein toontien kocht was bi'j Max Stager, iene van de ptaetsetike teveranciers van radio's en mittertied ok tittevisies. Geld om ptaeten te kopen was d'r ems niet, mar dat was ok niet neudig, want we nammen nommers op van de arbeidsvitaminen, waorin naost The three Jacksons ok Freddie Quin, Jim Reeves en Anneke Gröntoh goed vertegenwoordigd weren. 1k hadde gien heket an Brandend Zand en Cimeroni, mar staorigan begonnen ok bi'j mi'j aandere interessen te ontstaon, die mi'j uuteindetik - argens in de jaoren zestig - belanen deden op et Tukketfestivat in Wotvege.

Dat festival veur jongelui wodde hoten in een grote, grieze sporthal, waor deur de weke ok wet gimmestieklessen geven wodden. En daormit was die sporthal veur mi'j geliek besmet gebied, want ik dee stecht mit an de spellegies die sportterer Rubingh veur oons in petto had. 1k was iene van die stieve harken die steevaaste as taeste keuzen wodden in de gymzaet. 1k zie de zoere koppen van et team dat mit mi'j opscheept was zo weer veur me.

Op et Tukkelfestival kwam diezelfde sporthal veur de rest van mien leven in een aander daglocht te staon. Et grillige petroon mit lijnen op de vtoer dat gewoontik veur koolde rittings zorgde, was ofdekt, dat daor hoefde 'k niet meer veur te vrezen. Daorveur in et plak stonnen d'r in dat weekaende allemaol kraompies in de sporthal mit veurtichtingsmateriaot van verschillende groeperings die et goed veurhadden mit de toe komst van oonze ptaneet die d'r doedertied ok at niet zo goed uutzag. Zo zag ik bi'jglieks eon bevleugen jongkeret die ok Nederlaans gaf bi'j oons op de ULO. Hi'j ston daor niet om kiender te tokken veur et ni'je schoelejaor, mar wet om oons d'r van te weerhoten in mititaire dienst te gaon. Hi'j had dat zels ok weigerd en was daarveur tiedelijk verbannen naor Vtedder, waos as hi'j drok in de weer gong mit dialekten en zo wat. Gien idee netuurlik dat hi'j laeter de schriever zol wodden zol van et Stellingwarfs Woordeboek! Bi'j een veerdere rondgaank deur de sporthal haj' kaans daj' in een kleine ruumte terechtekwammen waor ze laampen verschrikkelik hadde uut en an gaon leuten. Aj' daor een posien in zatten kreej' te maeken mit bewustziensvernauwing of verbrieding, daor wi'k of wezen, mar biezunder was et wel. Mien weerzin tegen de grote, griezelige sporthal was bijna hielemaol vot, doe dr prachtige kleuren projekteerd wodden. Dat deden ze mit een soort toverlanteerns waor glassies in gongen mit len of aandere vloeistof dr tussen. lmposaante lochtbellen en waeterbobbels in rood, gruun en violet gleden dan over de waanden en et plefond waor 1k op aandere tieden de mattelwarktugen as ringen en klimrekken wus. 1k maekte veur mezels uut da'k de locht van zwiet en kriet in diezelfde ruumte in 't vervolg beter hadden kon.

Mar, waor et me om te doen was, weren de twie podiums waor de muzikaole acts te zien en heuren wezen zollen. In de hoeke een klein podium veur et trio Thijs van Leer (doe nuumden ze heur nog glen Focus) en op de aandere verhoging stonnen zaacht zoemend de verstarkers klaor veur Cuby & the Blizzards.Van et optreden zels week ems niet zovule meer. Half en half herinner 1k me een maegere zanger mit lang, sloek, zwat haor mit een mondharmonieke. Mar hi'j moet et wel west wezen, de ienige echte Harry Muskee. As hi'j zien perti'jgien zongen of blaosd had, zaggen wi'j 'm stillegies tussen de Marshall boxen staon. Ondertussen speulden zien makkers as Gelling, Deinum en Lafaille de sterren van de hemel. Wat een dag!

Oat is allemaole al weer haost veertig jaor leden. Mar de band is dr nog en in de kaemer heur ik de Radio 2 Top 2000 mit op nommer 1693 et deur de burgemeester as 'roeg nommer' kwalificeerde Another day, another road en as 1k d'r om daenke heur ik op ooldejaorsaovend ok nog Window of my eyes op nommer 89. Lichtkaans dat de burgemeester en ik (et Iiekt wel Juinen) nog mit mekere zorgd hebben dat Cuby weer zo hoge staot in de Top 2000.

Et is gien wonder dat de blues et hier in Drenthe goed dee. Ak uut et raem kiek, naor et winkelende pebliek dat him nao de kastdaegen nog ien keer oplaedt veur oold en ni'j, zie 'k Ok de vaort. Zoemers een mooi gezichte mit elk jaor meer plezierboten.

Now, in december, een betien mistroostig en een goeie voedingsbojem veur de blues en een angenaem 'rippeswaar' (repoussoir!) veur een kiend van de jaoren zestig die an et weerommekieken is.

Mar dan bedaenk ik dat dr - zo'n 125 jaor leden - een bekende keunstener west is, die zien ogen over dezelfde vaort gaon laoten het. Hij schilderde en sch reef Ok mooie brieven an zien breur Theo. Zien tekst 'Het is hier zo gansch & al dat wat ik mooi vind' siert de koffie- en theekoppies in de gelagkaemer van et logement waor as hi'j destieds verbleef. Zien naeme: Vincent van Gogh. En dan he'k dr weer helemaole vrede mit da'k hier in Ni'j-Amsterdam woon. Evenpies veurbi'j et ienige veur pebliek toegaankelike huus in Nederland waor Van Gogh woonde en warkte. En ak dan leze in et artikel van Veenstra dat jim burgemeester Van Gogh Ok mooi vint dan kommen de lijnties via Tukkel, Cuby en Vincent mooi uut in Ni'j-Amsterdam waor jim burgemeester van hattewelkom is.

Peter N.H. Riksma

Dit artikel is eerder verschenen in "De Ovend" het "Stellingwarfs Tiedschrift" van de "Stichting Stellingwarver Schrieversronte"