Kruimelpad

Accommodaties

Nivon jongeren had voor haar activiteiten ruimte nodig. Die huurde ze.

Vandaar dat er een overzicht is gemaakt waar Nivon jongeren uitvoering gaf aan haar activiteiten. Ook mislukte het huren soms en bleven we dromen van een eigen "home". Dat wordt in het artikel "Huren en dromen" inzichtelijk gemaakt.

Daarna volgen artikelen over de tot standkoming van een nieuw centrum in Wolvega.

Toelichting op SCWW, SJJW en SJJVW.

Nivon jongeren stonden aan de wieg van een nieuw jongerencentrum in Wolvega. Dat is ook de reden dat we deze ontwikkelingen op onze site hebben meegenomen. Het nieuwe centrum is echter niet door Nivon jongeren gerealiseerd, maar door doorzetters die in diverse stichtingen (en werkgroepen) gedurende een vijftal jaren actief waren. Om niet verward te raken in de naamgevingen van de stichtingen, zijn de opeenvolgende stichtingen volouit vermeld en is ook hun actieve periode weergegeven. Een en ander mondde uit in het eerste jongerencentrum in Wolvega, Bilok.

Stichtingen die een rol spelen/hebben gespeeld bij de tot stand komen van uiteindelijk BILOK..

De afkortingen staan voor:

SCWW         Stichting Sociaal Cultureel Werk Weststellingwerf i/o

SJJW           Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Weststellingwerf

SJJVW         Stichting Jeugd-, Jongeren- en Volwassenenwerk Weststellingwerf

Bilok             Naam afgeleid van: BIbliotheek LOKaal

De weergave van diverse documenten van de stichtingen is zo chronologisch mogelijk gedaan. Soms was het volgen van de tijdlijn problematisch, omdat sommige activiteiten nog onder de oude stichting werden weergegeven, terwijl de nieuwe stichting al was aangetreden. Dat is bijvoorbeeld bij Bilok het geval. De periodes waarin de stichtingen actief waren en het startmoment van Bilok: 

SCWW         12-11-1969 tot en met 06-5-1971

SJJW            01-10-1971 tot en met 28-3-1973 (reeds genoemd op 3-3-1971)

SJJVW          Sedert januari 1973

Bilok              opening op 5 oktober 1974

INITIATIEF

Bij het Nivon jongerenbestuur leefde de wens om een jongerencentrum van de grond te krijgen. Achteraf kunnen we niet meer traceren op welk moment het is geweest, maar vermoedelijk was het in 1968, toen wethouder mevr. Van Minnen-Bos op een bestuursvergadering was genodigd. Die vond plaats bij één van de bestuursleden thuis. Vanuit Noordwolde had zij een lift gekregen naar Wolvega; ’s avonds werd zij door een ouder van een der bestuursleden weer naar Noordwolde teruggebracht. Die dag beschikte mevr. Van Minnen Bos niet over eigen vervoer. Van de bestuursleden bij het Nivon jongerenwerk bezat toen nog niemand een rijbewijs.

Het gesprek leverde weinig op. Het College van B&W van de gemeente Weststellingwerf zat niet op de lijn om met het Nivon jongerenwerk een jongerencentrum te realiseren. Er waren immers meerdere (jongeren)verenigingen en tenslotte was er ook Jeugdkern in Wolvega/Weststellingwerf. Specifiek met het Nivon jongerenwerk in zee gaan, was derhalve geen optie voor de gemeente Weststellingwerf. Daarnaast subsidieerde de Gemeente Weststellingwerf het sociaal cultureel werk in Noordwolde (Samenlevingsopbouw). Als de gemeente medewerking zou verlenen, zou dat voor een breed gedragen perspectief zijn.

Bij het Nivon jongerenwerk "hoopte en droomde" men over het verkrijgen van een eigen home, maar waar haalde je tijd vandaan om zo’n nieuw project op te zetten? Ieder studeerde of had werk als jongere, en de inzet van het Nivon was er op gericht vooral activiteiten voor jongeren van de grond te krijgen. Er waren geen professionals aan de organisatie verbonden. Daarmee bleef het initiatief voor een eigen centrum een poosje rusten. In 1969 zocht het bestuur van het Nivon jongerenwerk Wolvega contact met de Friese Raad voor Jeugdaangelegenheden (RaJa). Dhr. J. C. Munnik die verbonden was aan de RaJa schetste in eerste instantie een snel proces van de oprichting van een Stichting. Voorbeeldstatuten werden “aangepast” (november 1969). Na discussie koos het Nivon met de RaJa er voor een bredere opzet dan uitsluitend haar eigen organisatie: Sociaal Cultureel Werk Weststellingwerf. Dat betekende dat er ook meer draagvlak van andere verenigingen voor dit initiatief moest komen.

De voorbereidende werkzaamheden verliepen traag. Eind 1970 kwamen vertegenwoordigers van verenigingen bijeen in gebouw Irene en vanaf dat moment startte feitelijk de verbreding van het draagvlak. Vanuit het Nivon heeft de ondersteuning plaats gevonden tot en met najaar 1971, toen de beoogde stichting werd omgedoopt tot Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Weststellingwerf.

In 1971 traden ook nieuwe bestuurders aan om het initiatief van een centrum te realiseren. Nivonners maakten deel uit van deze gemêleerde setting.

Een laatste wijziging van de naamgeving werd volbracht in 1973. Vanuit SJJW werd het SJJVW, er werd Volwassenenwerk aan toegevoegd. Onder deze stichting kwam er een projectbestuur Wolvega, die op haar beurt ook werkgroepen kende zoals inrichting en propaganda. In de aanloop tot de opening van het centrum Bilok waren ook nog andere werkgroepen actief.

TERUGBLIK

Het proces van initiatief tot het openen van een centrum (Bilok) heeft bijna vijf jaar geduurd.

Vanuit de eerste meeting met dhr. J. C. Munnik (12 november 1969) tot de opening van Bilok op 5 oktober 1974.

Aan Bilok werd een professional verbonden; de eerste functionaris was Kees Elderenbosch. De naamgeving van het centrum was een probleem; tot twee maal toe besloot het stichtingsbestuur uit “de inzendingen” geen naam over te nemen. Tenslotte werd de naam BILOK (Bibliotheek Lokaal) bedacht door Bea Raggers; Bilok was gehuisvest in de voormalige lokale bibliotheek.

En in de gehele voorbereidingsperiode is er door heel, heel veel mensen veel werk verzet. Hulde voor al die doorzetters!

Op de volgende bladzijden het artikel over "Huren en dromen" en daarna een weergave van allerlei documentatiemateriaal van de Stichtingen en Bilok.

nivonlogo2

Nivon jongeren Wolvega

info@nivonjongeren.nl